Chuyến thăm viếng các bạn ở Tây Nguyên-VN

 

Các bạn Trung, Tân, Việt, Hùng đã lên Tây Nguyên để thăm các bạn sinh sống ở đó, sau 35 xa cách. Dưới đây là một vài hình ảnh:

 

Thăm các bạn tại Pleiku

Cùng với Võ văn Hùng (Kontum)

Tại nhà Hà văn Khoan (Dakmin)

Tại nhà Đào Vân (Pleiku)

Gặp lại Vũ viết Lộc (Ban Mê Thuộc) sau 35 năm.

 

 

 


Email : ctctkhoa4@yahoo.com